Liu Jun
Founder


Liao Zhengfu
Chief Urban Planner
Director of Technical Committee
Cai Yongqiang
Director Partner
General Manager of Dade Interior Design and Decoration Co., Ltd.
Yang Mei
Director Partner
Chief Operating Officer


Li Zhao
Director Partner
General Manager of Runhouse Landscape
Yuan Bin
Director Partner
Chief Landscape Designer
Yu Jian
Director Partner
Chief Engineer of Road Traffic
Wang Qing
Marketing Director


Xia Jing
General Manager of Bendao Network
Liu Qing
Assistant Chief Engineer of Urban Design
Zhong Wei
Deputy Commissioner of Cooperative Development
Shan Liman
Deputy Commissioner of Human Resource Administration
Zhang Guoyuan

Zhang Zongmin

Yao Huiqi