Urban design
 

Plan, Ecological Culture Corridor of Longjiling, Yunyang County, Chongqing Municipality

First Prize ,2007, International Bidding,  Chongqing Urban Planning Bureau
Second Prize , 2008, Chongqing Excellent Planning and Design
First Prize, 2009, China Excellent Urban and Rural Planning and Design

 1/4    1 2 3 4 > >>